Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Leiden als festival stad

Leiden als festival stad

Onder leiding van Annemarie Koopman is er een uitgebreid onderzoek gehouden onder Leidse festivalorganisatoren. Deze analyse is gebundeld in een mooi rapport en besproken tijdens een van de Leidsch Dagblad debatten in het Scheltema. .

Waarom aandacht voor festivals?

Op de startbijeenkomst van Stadslab Leiden, de Stadszomernachtdroom 2009, werden 36 voorstellen gedaan voor nieuwe festivals in Leiden. Het betrof meer dan een derde van het totale aantal voorstellen op cultureel gebied (84). Volgens de aanwezigen viel het festivalaanbod in Leiden dus nog wel uit te breiden en/of te verbeteren. Op zichzelf een duidelijk signaal “vanuit de stad”.

De oorspronkelijke opdracht van Stadslab aan de Festivalgroep begin 2010 was dan ook om te komen met “sprankelende ideeën voor een nieuw festival, met (inter)nationale allure”. Maar bij een eerste inventarisatie bleek dat de beeldvorming op de Stadszomernachtdroom in ieder geval in kwantitatief opzicht niet overeenkwam met de werkelijkheid. In 2010 vonden er namelijk 68 (min of meer) culturele evenementen en festivals in Leiden plaats: volgens sommige betrokkenen eerder teveel dan te weinig. In 2012 telden we tot nu toe 56 mogelijke culturele evenementen en festivals.

Na overleg met enige festivalorganisatoren en de cultuurmakelaar leek het ons daarom beter eerst te inventariseren wat er al was en wat de betrokkenen er zelf van vonden. Wat voor soort festivals cq. culturele evenementen vinden er plaats, wat willen de organisatoren bereiken, wat zien zij als kansen en belemmeringen voor zichzelf en voor de stad?

Bovendien hadden we zelf ook een aanvullende vraag: wat betekenen festivals en culturele evenementen voor kunstenaars en amateurs, ook die uit Leiden zelf? Het gaat bij festivals immers niet alleen om de stad meer allure te geven en op de kaart te zetten, of om de eigen inwoners plezier te bieden, maar ook om kunstenaars en amateurs kansen te bieden zich te ontplooien. Festivals bieden bij uitstek mogelijkheden om publiek laagdrempelig met nog onbekende kunst en kunstenaars in aanraking te brengen.

In aansluiting op de voorstellen tijdens de Stadzomernachtdroom hebben we ons beperkt tot festivals en evenementen met een cultureel karakter.