Search
Close this search box.

Privacyverklaring

Algemeen

Stadlab LeidenĀ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vallen de website en diensten die Stadlab Leiden beheert of levert.

Contactgegevens

E-mail: info@stadslableiden.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stadlab Leiden verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stadslableiden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stadlab Leiden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
  • om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om je te informeren over onze diensten.
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Stadlab Leiden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stadlab Leiden bewaart jouw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om jouw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien je ons wilt verzoeken jouw registratiegegevens niet meer te gebruiken om je diensten te verlenen, kun je contact met ons opnemen op info@stadslableiden.nl.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij jouw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:
Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
Externe leveranciers van diensten aan Stadlab Leiden, zoals web analytics tools van Google.
Sociale netwerken. Indien je bent aangemeld bij een van deze sociale netwerken tijdens jouw bezoek aan onze website, of via een van de sociale plug-ins communiceert, kan het sociale netwerk op basis van je privacy-instellingen deze gegevens toevoegen aan jouw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien je dit soort delen van jouw gegevens wenst te voorkomen, meld je dan af op je sociale netwerk voordat je onze site bezoekt of gebruikt. Ook kun je indien mogelijk de privacy-instellingen wijzigen. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor uitgebreide gegevens over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten je hebt en hoe je geschikte privacy-instellingen op jouw behoeften kunt afstemmen.
Andere situaties. We kunnen jouw persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties: Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie hiervoor ons cookiebeleid.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stadlab Leiden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stadslableiden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stadlab Leiden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Websites van andere partijen

Op websites van Stadlab Leiden tref je wellicht links aan naar andere websites. Stadlab Leiden is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacystatement van de site die je bezoekt.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stadlab Leiden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stadslableiden.nl.

Wijzigingen

Stadlab Leiden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het actuele privacybeleid van Stadlab Leiden.

Leiden, 20 mei 2024